Skollagen

I och med den nya skollagen 1 juli 2011 är nu förskolan en egen skolform. Det innebär att förskolan är första steget i vårt utbildningssystem och i det livslånga lärandet.

  • Enligt skollagen ska utbildningen vara likvärdig inom varje skolform oavsett var i landet den anordnas.
  • Utbildningen ska ta hänsyn till barns olika behov.
  • En strävan ska vara att uppväga skillnader i barnens förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.
  • Barn ska ges stöd och stimulans så att de utvecklas så långt som möjligt. Det står även att barnets bästa ska vara utgångspunkten för all verksamhet.
  • Barnets inställning ska så långt det är möjligt klarläggas och barn ska ha möjlighet att fritt uttrycka sina åsikter i alla frågor som rör honom eller henne. Barnets åsikter ska tillmätas betydelse i förhållande till barnets ålder och mognad.


Här kan du läsa om  Skollagen. Kapitel 8 handlar om förskolan.

Uppdaterad: